1.     Taraflar

a.     www.afffair.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Maslak Mah. Aos 55. Sk. 42 Maslak B Blok No:4/542 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim Afffair Teknoloji TİC. A.Ş. “Afffair” olarak anılacaktır.

b.     www.afffair.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı “Üye” olarak anılacaktır.

2.     Sözleşmenin konusu

a.     İş bu Sözleşme’nin konusu Afffair’in sahip olduğu internet sitesi www.afffair.com ‘dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3.     Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

a.     Üye, www.afffair.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Afffair’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edecğeini beyan ve taahhüt eder.

b.     Üye, Afffair tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin sözkonusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Afffair’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Afffair’in sözkonusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

c.      Üye www.afffair.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan Kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

d.     Üye www.afffair.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam,virus, truva atı vb) ve işlemlerde bulunamaz.

e.     www.afffair.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üylerin kendi kişisel görüşleridir ve bu fikir ve düşünceler nedeniyle oluşabilecek yasal sorumluluk üyenin kendisine aittir. Bu fikir ve düşüncelerin www.afffair.com internet adresi ve Afffair ile hiç bir alakası ve bağlantısı yoktur.

f.      İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Afffair’i bu ihlallerden hukuki ve cezai sonuçlarından ari tuacaktır. Ayrıca;iş bu ihlal nedeniyle,olayın hukuk alanine intikal ettirilmesi halinde, Afffair’in üyeye karşı üyeliks özleşmesine uyumamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

g.     Afffair’in her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden Kabul eder. Bu durumda Afffair’in hiçbir sorumluluğu yoktur.

h.     www.afffair.com internet sitesi yazılım ve tasarımı Afffair mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez.

i.       Afffair tarafından www.afffair.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve internet protocol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan internet sitesinin adresi gibi bir takım kullanıma bağlı bilgiler toplanabilir.

j.       Afffair, üyenin kişisel bilgilerini istendiğinde aşağıda belirtilen durumlarda kullanabilir.

                                               i.     Yasal gereklere uygun haraket etmek

                                              ii.     Tebliğ edilen yasal işlemlere uymak

                                            iii.     Afffair ve www.afffair.com internet adresinin haklarını ve mülkiyetini korumak veya savunmak

k.     Afffair internet sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında bihai güvenliği sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye www.afffair.com internet sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu Kabul etmiş sayılır.

l.       Afffair, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıclara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme veya sona edirme hakkını saklı tutar.

m.   Afffair, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

n.     Taraflar, Affair’e ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak HUMK madde 287’ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

o.     Afffair, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine ve kişisel telefonlarına ileti gönderme yetkisine sahip olmakla birlikte, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla işbu üyelik sözleşmesinin tüm maddelerini kabul etmiş olacaktır.

4.     Sözleşmenin Feshi

a.     İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Afffair tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Afffair üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5.     İhtilafların Hali

a.     İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6.     Yürürlük

a.     Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.